VI Kongres ALISZP BiH sa međunarodnim učešćem – Neum 2016

ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U BOSNI I HERCEGOVINI

ORGANIZUJE

VI Kongres sa međunarodnim učešće, koji će se održati u periodu od 19.-22. Maja 2016. godine u Neumu, BiH

PRVA OBAVIJEST

Drage kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici na VI Kongresu u organizaciji ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u periodu od 19.-22. Maja 2016. godine u Nemu, BiH

Zdravstveni profesionalci imat će priliku učestvovati u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od tri dana pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmjenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike, kao i njima srodnim granama.

Cijeli Kongresa je zamišljen kao velika afirmacija i popularizacija naše struke kao i razmijena iskustava sa kolegama iz regiona i šire.

Pozivamo Vas da svojim učešćem pridonesete radu i uspjehu VI Kongresa.

Organizator:
ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U BOSNI I HERCEGOVINI

Organizacioni odbor:
Damir Mehmedbašić, Mubera Šahinagić, Amina Omanović,Daniel Maestro, Željko Vuković, Zlatan Devedžić.

TEHNIČKE INFORMACIJE:
Mjesto održavanja: HOTEL“GRAND NEUM“, Neum, Bosna i Hercegovina.
Za sve učesnike Kongresa, smještaj je organizovan u Hotelu GRAND NEUM. Više u 2. Obavijesti.

Službeni jezik: Naroda BiH, Engleski.

Kontakti: adm1n.aliszp@outlook.com

Damir Mehmedbašić, predsjednik: damir.mehmedbasic@yahoo.com

Mubera Šahinagić, generalni sekretar: berasahinagic@hotmail.com

Način izlaganja tema:
Pozvana predavanja: 20 min, Usmena izlaganja: 10 min

Poster prezentacije: 5 min

Kotizacija
Članovi Asocijacije 100 KM
Gosti (BiH) 150 KM
Gosti (van BiH) 100 EUR

Kotizacija uključuje pristup predavanjima, promotivni i printani materijal sa simpozija, certifikat, koktel dobrodošlice i svečanu večeru u HOTELU GRAND NEUM.

Kotizacije se uplaćuju na račun ALISZP-a u BiH: 3389002209116713 kod UniCredit Bank sa naznakom “Kotizacija za VI Kongres  ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Kongresa.

Kotizaciju je moguće uplatiti i u eurima, u protuvrijednosti u skladu sa kursom KM na dan uplate.

Devizna uplata na račun ALISZP-a u BiH: IBAN: BA 393389002209116713; SWIFT UNCRBA22 sa naznakom “Kotizacija za VI Kongres ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/ imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Kongresa.

Sažetak rada, dostaviti e-mailom u elektronskoj formi kao jedan MS Word dokument (file) najkasnije do 20. Aprila 2016. godine na slijedeću adresu:

adm1n.aliszp@outlook.com

Tekst rada treba pripremiti u MS Word programu (ukoliko se radi u MS Word 2007, file je potrebno sačuvati – „Save as“ – na način da se on može otvoriti MS Word 1997-2003 verzijama programa).

Koristiti isključivo font Times New Roman – Font size 12. Sažetak ne treba da prelazi 500 riječi. Tekst obostrano poravnati (Justified) i koristiti jednostruki (Single) prored. Ne treba uređivati zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) stranice, niti numerisati stranice. Latinski nazivi pišu se kurzivom (italik). Na kraju Sažetka, obavezno navesti najmanje dvije ključne riječi, napisane kurzivom (italik). Sažetci svih prihvaćenih radova će biti štampani u „Knjizi sažetaka Simpozija“.

hotelgrandneum

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi