Simpozij u organizaciji ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem – Druga obavijest

Drage kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici na Simpoziju u organizaciji ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u periodu od 13.-15. Maja 2022. godine u Nemu, BiH.

Zdravstveni profesionalci iz zemlje i regiona imat će priliku učestvovati u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od dva dana, pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmjenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike, kao i njima srodnim granama.
Cijeli simpozijum je zamišljen kao velika afirmacija i popularizacija naše struke kao i razmijena iskustava sa kolegama iz regiona i šire. 

Pozivamo Vas da svojim učešćem pridonesete radu i uspjehu simpozija.

Organizator:
ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONACA U BOSNI I HERCEGOVINI

Organizacioni odbor: 

 • Mehmedbašić Damir
 • Maestro Daniel
 • Rasim Smajkić
 • Mubera Šahinagić
 • Mila Štaka
 • Dajana Zelenković

Pozvana predavanja:

 • Prof dr Nijaz Tihić KCU Tuzla 

„Pandemski potencijal virusa“

 • Prof dr Đemo Subašić PMF Sarajevo

“Hipervarijabilnost RNA virusa i teškoće prilikom dizajniranja efikasnih antivirusnih vakcina“

 • Pozvano predavanje iz Srbije(naknadno obavijest)

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Mjesto održavanja: HOTEL“GRAND NEUM“, Neum, Bosna i Hercegovina.
Za sve učesnike Kongresa, smještaj je organizovan u Hotelu GRAND NEUM sa besplatnim korištenjem:

 •    Bazena
 •    Saune
 •    Parnog kupatila
 •    Teretane 
 •    Privatne plaže Hotela

Hotel Grand Neum 

adresa: Zagrebačka 2, 88390 Neum, BIH

tel +387 36 880 222 fax: +387 36 880 077

e-mail: prodaja@hotel-neum.com

www.hotel-neum.com

facebook: Grand Hotel Neum

Kod rezervacija soba napomenuti hotelu da  je rezervacija za Simpozij ALISZP-a

 

Pansion za 2 dana (po osobi)

Jednokrevetna soba   320 km sa boravišnom taksom           ( 160 Euro)

Dvokrevetna soba      240 km sa boravišnom taksom            (120 Euro)

Trokrevetna soba       240 km sa boravišnom taksom            (120 Euro)

 

Pošto je za Delegacije iz Srbije i Makedonije po ugovoru obezbjeđen smjestaj 12.05. kao i druženje uz BOSANSKU večeru sa organizatorima simpozija, postoji mogučnost i ostalim kolegama da se dan ranije prijave u Hotel ali je cijena veča na postoječu cijenu za:

Jednokrevetna soba   160 km sa boravišnom taksom           (80 EUR)

 Dvokrevetna soba     120 km sa boravišnom taksom            (60 Euro)

Trokrevetna soba       120 km sa boravišnom taksom            (60 Euro)

 

Kotizacija

 • Članovi Asocijacije 80 KM
 • Članovi ALTTS 50 EUR
 • Članovi Makedonskih Asocijacija 50 EUR
 • Gosti (BiH) 150 KM
 • Gosti (van BiH) 100 EUR

Kotizacija uključuje pristup pozvanim i prijavljenim predavanjima, promotivni i printani materijal sa simpozija, certifikat, koktel dobrodošlice i svečanu večeru u HOTELU GRAND NEUM.

Kotizacije se uplaćuju na račun ALISZP-a u BiH: 3389002209116713 kod UniCredit Bank sa naznakom “Kotizacija za simpozij  ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Kongresa.

Kotizaciju je moguće uplatiti i u eurima, u protuvrijednosti u skladu sa kursom KM na dan uplate.

Devizna uplata na račun ALISZP-a u BiH: IBAN: BA 393389002209116713; SWIFT UNCRBA22 sa naznakom “Kotizacija za V Kongres ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/ imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Kongresa.

 

Zbog molbe kolega produžili smo za 7 dana vrijeme prijave sažetaka!

Sažetak rada, dostaviti e-mailom u elektronskoj formi kao jedan MS Word dokument (file) najkasnije do 27. Aprila 2022. godine na slijedeću adresu:

info@aliszp.ba

Službeni jezik: Naroda BiH,Engleski

Kotizacija za on line predavanja na platformi Zoom
Članovi Asocijacije 40 KM
Gosti (BiH) 80 KM
Gosti (van BiH) 50 EUR

Kotizacija uključuje pristup pozvanim i prijavljenim predavanjima,certifikat.

Način izlaganja tema: – Pozvana predavanja             20 min

                                        – Ostala usmena izlaganja     10 min

                                        – Poster prezentacije                5 min

 Tekst rada treba pripremiti u MS Word programu (ukoliko se radi u MS Word 2007, file je potrebno sačuvati – „Save as“ – na način da se on može otvoriti MS Word 1997-2003 verzijama programa).

Koristiti isključivo font Times New Roman – Font size 12. Sažetak ne treba da prelazi 500 riječi. Tekst obostrano poravnati (Justified) i koristiti jednostruki (Single) prored. Ne treba uređivati zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) stranice, niti numerisati stranice. Latinski nazivi pišu se kurzivom (italik). Na kraju Sažetka, obavezno navesti najmanje dvije ključne riječi, napisane kurzivom (italik). Sažetci svih prihvaćenih radova će biti štampani u „Knjizi sažetaka Kongresa“.

Kontakt:

Damir Mehmedbašić,predsjednik : damir.mehmedbasic@yahoo.com

Daniel Maestro, član predsjedništva: danielmaestrobih@gmail.com

Website: www.aliszp.ba

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi