Druga obavijest – IV Međunarodni simpozij „DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE I SANITARNE TEHNIKE BiH”

ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U BOSNI I HERCEGOVINI

ORGANIZUJE

IV Međunarodni simpozija pod nazivom „DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE I SANITARNE TEHNIKE BiH“

koji će se održati u periodu od 10-13. maja 2018.godine u Tuzli, BiH

DRUGA OBAVIJEST

Drage kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici  IV  međunarodnog Simpozija pod nazivom „DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE I SANITARNE TEHNIKE BiH“ u organizaciji ALISZP u BiH, koji će se održati u periodu od 10.-13. Maja 2018. godine u Tuzli,BiH

Zdravstveni profesionalci imat će priliku učestvovati u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od tri dana, pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmjenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike, kao i njima srodnim granama.
Cijeli Simpozij je zamišljen kao velika afirmacija i popularizacija naše struke kao i razmijena iskustava sa kolegama iz regiona i šire.

Pozivamo Vas da svojim učešćem pridonesete radu i uspjehu IV Simpozija.


ORGANIZATOR:
ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONACA U BOSNI I HERCEGOVINI

ORGANIZACIONI ODBOR:

Damir Mehmedbašić

Sadik Jahić

Rasim Smajkić

Samira Ćosović

Daniel Maestro

Dajana Zelenković

Amina Omanović

POZVANI PREDAVAČI:

Akademik prof.dr Mirsada Hukić (BiH)

Prof.dr.med.sc Nijaz Tihić (BiH)

Prof.dr.sc Nihada Ahmetović (BiH)

Dipl .san.ing Helena Penezić (Hrvatska)


TEHNIČKE INFORMACIJE:

Mjesto održavanja: HOTEL“TUZLA“, Tuzla, Bosna i Hercegovina.
Za sve učesnike Simpozija, smještaj je organizovan u Hotelu „TUZLA“

Kod rezervacija soba napomenuti da  je rezervacija za Simpozij ALISZP-a

„A HOTELI“ d.o.o. Tuzla

Ulica ZAVNOBiH-a 13 , 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Gosti/učesnici Simpozija za rezervacije se mogu obratiti službi Recepcije na slijedeće kontakte:

Tel: +387 35 369-600; +387 35 369-605

e-mail:rezervacija@hoteltuzla.com

rezervacije@a-hoteli.com

www a-hoteli.com

Šef službe recepcije: Hajdarević Halčo

Cijena  za kompletan Hotelski aranžman od 10.05-13.05.  iznosi  155,00 KM – (80,00) EUR


KOTIZACIJA

Članovi ALISZP u BiH 70,00 KM

Članovi  (Sojuza na zdruzenija na medicinski laboranti i sanitarni tehnicari na RM) 50,00 EUR

Članovi  ALTTS  (Asocijacija laboratorijskih tehnologa i tehničara Srbije ) 50,00 EUR

Gosti (BiH) 120,00 KM

Gosti (van BiH) 100,00 EUR

Kotizacija uključuje pristup pozvanim i prijavljenim predavanjima, promotivni i printani materijal sa simpozija, certifikat, koktel dobrodošlice,izlet sa ručkom 12.05 i svečanu večeru u HOTELU TUZLA.

Kotizacije se uplaćuju na račun ALISZP-a u BiH: 3389002209116713 kod UniCredit Bank sa naznakom “Kotizacija za IV Simpozij  ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Simpozija.

Kotizaciju je moguće uplatiti i u eurima, u protuvrijednosti u skladu sa kursom KM na dan uplate.

Devizna uplata na račun ALISZP-a u BiH IBAN: BA393389104801053805; SWIFT UNCRBA22 sa naznakom “Kotizacija za IV Simpozij ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/ imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Simpozija.


Sažetak rada, dostaviti e-mailom u elektronskoj formi kao jedan MS Word dokument (file) najkasnije

do 20. Aprila 2018. godine na slijedeću adresu: adm1n.aliszp@outlook.com

Službeni jezik: Naroda BiH, Engleski

Način izlaganja tema:

– Pozvana predavanja             20 min

– Ostala usmena izlaganja      10 min

– Poster prezentacije                 5 min

 Tekst rada treba pripremiti u MS Word programu (ukoliko se radi u MS Word 2007, file je potrebno

sačuvati – „Save as“ – na način da se on može otvoriti MS Word 1997-2003 verzijama programa).

Koristiti isključivo font Times New Roman – Font size 12. Sažetak ne treba da prelazi 500 riječi. Tekst obostrano poravnati (Justified) i koristiti jednostruki (Single) prored. Ne treba uređivati zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) stranice, niti numerisati stranice. Latinski nazivi pišu se kurzivom (italik). Na kraju Sažetka, obavezno navesti najmanje dvije ključne riječi, napisane kurzivom (italik). Sažetci svih prihvaćenih radova će biti štampani u „Knjizi sažetaka Simpozija“.

Napomena: Mole se svi predavači da se uklope u vrijeme koje je predviđeno za izlaganje predavanja jer će se sva predavanja koja probiju termin izlaganja javno opomenuti!

Kontakt: Damir Mehmedbašić, predsjednik : damir.mehmedbasic@yahoo.com

Website: www.aliszp.ba

Prijava radova: adm1n.aliszp@outlook.com

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi