VII Kongres ALISZP – Prva obavijest

Drage kolege i prijatelji,

Obzirom da nam je 2019. godina Kongresna, a ujedno i petnaesta jubilarna godišnjica našeg rada i postojanja,veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici VII  Kongresa sa međunarodnim učešćem u organizaciji ALISZP u BiH, koji će se održati u periodu od 13.-16. Juna  2019. godine u Fojnici,BiH.

Zdravstveni profesionalci iz BiH i zemalja regiona imat će priliku učestvovati u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od tri dana, pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmjenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike, kao i njima srodnim granama.

Cijeli Kongres je zamišljen kao velika afirmacija i popularizacija naše struke kao i razmijena iskustava sa kolegama iz regiona i šire.

Pozivamo Vas da svojim učešćem pridonesete radu i uspjehu VII Kongresa kao i proslavi petnaest godina postojanja ALISZP u BiH.

ORGANIZATOR:
ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONACA U BOSNI I HERCEGOVINI

TEHNIČKE INFORMACIJE:
Mjesto održavanja: HOTEL“Natura“, Fojnica Bosna i Hercegovina.
Za sve učesnike Kongresa, smještaj je organizovan u Hotelu „Natura“

KOTIZACIJA

Članovi ALISZP u BIH  70 KM

Članovi  ALTTS (Asocijacija laboratorijskih tehnologa i tehničara Srbije ) 50 EUR

Članovi (Sojuza na zdruzenija na medicinski laboranti i sanitarni tehnicari na RM) 50 EUR

Gosti (BiH) 120 KM

Ostali (van BiH) 100 EUR

Kotizacija uključuje pristup pozvanim i prijavljenim predavanjima, promotivni i elektronski materijal sa Kongresa, certifikat, koktel dobrodošlice, izlet i svečanu večeru u HOTELU“ Natura“.

Kotizacije se uplaćuju na račun ALISZP-a u BiH: 3389002209116713 kod UniCredit Bank sa naznakom “Kotizacija za VII Kongres  ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Kongresa.

Kotizaciju je moguće uplatiti i u eurima, u protuvrijednosti u skladu sa kursom KM na dan uplate.

Devizna uplata na račun ALISZP-a u BiH IBAN: BA393389104801053805; SWIFT UNCRBA22 sa naznakom “Kotizacija za VII Kongres  ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/ imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Simpozija.

Sažetak rada, dostaviti e-mailom u elektronskoj formi kao jedan MS Word dokument (file) najkasnije do 01. Juni  2019. godine na slijedeću adresu:

e-mail: info@aliszp.ba

Službeni jezik: Naroda BiH,Engleski

Način izlaganja tema: – Pozvana predavanja             20 min

– Ostala usmena izlaganja      10 min

– Poster prezentacije                 5 min

Tekst rada treba pripremiti u MS Word programu (ukoliko se radi u MS Word 2007, file je potrebno sačuvati – „Save as“ – na način da se on može otvoriti MS Word 1997-2003 verzijama programa).

Koristiti isključivo font Times New Roman – Font size 12. Sažetak ne treba da prelazi 500 riječi. Tekst obostrano poravnati (Justified) i koristiti jednostruki (Single) prored. Ne treba uređivati zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) stranice, niti numerisati stranice. Latinski nazivi pišu se kurzivom (italik). Na kraju Sažetka, obavezno navesti najmanje dvije ključne riječi, napisane kurzivom (italik). Sažetci svih prihvaćenih radova će biti u elektronskoj štampi.

Kontakt:

e-mail: info@aliszp.ba

Website: www.aliszp.ba

Daniel  Maestro,član predsjedništva: danielmaestrobih@gmail.com

Damir  Mehmedbašić, predsjednik : damir.mehmedbasic@yahoo.com

DRUGA OBAVIJEST SA CIJENAMA SMJEŠTAJA U HOTELU KAO I O OSTALIM INFORMACIJAMA SLIJEDI POLOVINOM FEBRUARA.

 

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi