Drage kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici na 2. Simpoziju“ laboratorijske i sanitarne tehnike“ sa međunarodnim učešćem u organizaciji ALISZP-a, koji će se održati u periodu od 22.-24. Maja 2015. godine u Međugorju,BiH

Zdravstveni profesionalci imat će priliku učestvovati u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od dva dana, pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmjenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike, kao i njima srodnim granama.
Cijeli Simpozij je zamišljen kao velika afirmacija i popularizacija naše struke.

Pozivamo Vas da svojim učešćem pridonesete radu i uspjehu Simpozija.

Organizator:
ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONACA U BOSNI I HERCEGOVINI
Organizacioni odbor:
Damir Mehmedbašić, Mubera Šahinagić, Mila Štaka, Daniel Maestro, Nerima Grcić, Enes Hasković, Amina Omanović.
Naučni odbor:
Prof.dr. Džemo Subašić, Prof.dr. Suad Habeš.

TEHNIČKE INFORMACIJE:
Mjesto održavanja: HOTEL CESARICA, Međugorje, Bosna i Hercegovina.
Za sve učesnike Kongresa, smještaj je organizovan u Hotelu Cesarica. Više u 2. Obavijesti.
Službeni jezik: Naroda BiH, Engleski.

Kontakti:

simpozij.aliszp@gmail.com
Damir Mehmedbašić, predsjednik: damir.mehmedbasic@yahoo.com
Mubera Šahinagić, generalni sekretar: berasahinagic@hotmail.com

Način izlaganja tema:
Pozvana predavanja: 20 min, Usmena izlaganja: 10 min

Kotizacija
Članovi Asocijacije 80 KM
Gosti (BiH) 150 KM
Gosti (van BiH) 100 EUR
Kotizacija uključuje pristup predavanjima, promotivni i printani materijal sa simpozija, certifikat, koktel dobrodošlice, izlet atobusima  na vodopade Kravice i svečanu večeru u HOTELU BROTNJO,Čitluk.

Kotizacije se uplaćuju na račun ALISZP-a u BiH: 3389002209116713 kod UniCredit Bank sa naznakom “Kotizacija za 2.Simpozij ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja simpozija.

Kotizaciju je moguće uplatiti i u eurima, u protuvrijednosti u skladu sa kursom KM na dan uplate.

Devizna uplata na račun ALISZP-a u BiH: IBAN: BA 393389002209116713; SWIFT UNCRBA22 sa naznakom “Kotizacija za 2. Simpozij ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/ imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Simpozija.

Sažetak rada, dostaviti e-mailom kao jedan MS Word dokument (file) najkasnije do 20. Aprila 2015. godine na slijedeću adresu:

simpozij.aliszp@gmail.com

Sažetak rada treba pripremiti u elektronskoj formi i najkasnije do 20. Aprila 2015. godine dostaviti na adresu:  simpozij.aliszp@gmail.com

Tekst rada treba pripremiti u MS Word programu (ukoliko se radi u MS Word 2007, file je potrebno sačuvati – „Save as“ – na način da se on može otvoriti MS Word 1997-2003 verzijama programa).

Koristiti isključivo font Times New Roman – Font size 12. Sažetak ne treba da prelazi 500 riječi. Tekst obostrano poravnati (Justified) i koristiti jednostruki (Single) prored. Ne treba uređivati zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) stranice, niti numerisati stranice. Latinski nazivi pišu se kurzivom (italik). Na kraju Sažetka, obavezno navesti najmanje dvije ključne riječi, napisane kurzivom (italik). Sažetci svih prihvaćenih radova će biti štampani u „Knjizi sažetaka Simpozija“.

tempet_makarska_etno_selo_herceg_night_39